Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizlik

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən bütün müəssisə və təşkilatlar Əməyin Təhlükəsizlik Standartları Sisteminə(ƏTSS) uyğun olaraq, müəssisədə Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizliyi (ƏMTT) təşkil etməli və normativ-hüquqi aktları tətbiq etməlidir.

Müəssisənizin ƏMTT(Əməyin Mühafizəsi və Texniki Təhlükəsizlik) ilə əlaqədar mümkün ola biləcək riskləri və maliyyə sanksiyalarını azaltmaq və qarşısını almaq üçün, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq  Əməyin Təhlükəsizlik Standartları Sistemini (ƏTSS) müəssisənizdə yaradılmasını təklif edirik. Eyni zamanda İSO/OHSAS standartlarının yerli qanunvericilik və beynəxalq standartlara uyğun planının hazırlanması və tətbiqi. Təklif edilən xidmətlər aşağıdakılardı:

 • Təhlükəsizlik Jurnallarının hazırlanması
 • Peşə və spesifik Təlimatların hazırlanması
 • Prosedurlarların hazırlanması
 • İş palnının hazırlanması
 • Əsasnamə və SƏTƏM planının hazırlanması
 • ƏMTT auditi və konsultasiya;
 • İstismara verilmiş obyektin Yanğın təhlükəsizliyi planıın hazırlanması(təxliyyə planı);
 • Təhlükəsizlik isarələrinin və lövhələrinin hazırlanması;
 • Lyuksun, qazların, tozluluğun, titrəşimin ölçülməsi;
 • Müəssisələrdə yanğından mühafizə sisteminin qurulması;
 • Suyun və qidanın ətraf mühit və insan həyatı üçün təhlükəli maddələrə görə yoxlanması;
 • Elektrik aktı ;
 • Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması və utilizasiyası;
 • İş yerlərinin atestasiyası;
 • Ekoloji pasport;
 • Təhlükə potensiallı və digər isitsmar olunan avadanlıqların və texniki qurğuların diaqnostikası, digər texniki yoxlamalarının (maqnit tozu ilə müayinə, vizual inspeksiya və statik testlər,defektoskopiya,dağılan mexaniki sınaqlar) keçirilməsi, sınaq aktlarının hazırlanması və sənədləşdirilməsi ;
 • Təlimat və sənədlərin azərbaycan dili ilə yanaşı ingilis dilində də hazırlanması.

Memarlıq

 • Eskiz layihələrin hazırlanması
 • Memarlıq işçi layihələrinin hazırlanması
 • Konstruksiya işçi layihələrinin hazırlanması
 • İnteryer və eksteryerlərin hazırlanması
 • Landşaftın həlli
 • Layihənin smetasının hazırlanması
 • Layihənin qiymətləndirilməsi
 • Podratçı və layihəçi tərəfindən verilən smeta sənədlərinin və təkliflərin analiz edilməsi, qiymət şişirdilmələrinin aşkar edilməsi və bazar qiymətinə görə uyğun şəkilə salınması

MEP (mechanical, electrical and plumbing)

 • Layihə tapşırığının hazırlanması
 • Hesabatların edilməsi
 • Layihələrin və sxemlərin çəkilməsi, hazırlanması və ekspertizadan keçirilməsi
 • Lazımi sənədlərin və icazələrin alınması üçün müraciət məktublarının hazırlanması
 • Layihəyə uyğun smeta sənədlərinin və iş qrafikinin hazırlanması
 • Tenderlərin keçirilməsi və verilən təkliflərin düzgün dəyərləndirilməsi
 • Podratçı təşkilatlarla işlərin düzgün resmi qaydada təşkili və sənədləşmələrin aparılması
 • İşlərinin təhvil-təslimində sənədlərin qanuna uyğun təqdim edilməsi (gizli aktlar, sınaq protokolları, Forma 2, İstismara buraxılış aktları, təvhil təslim aktları)
 • İşlərin yerində təftiş edilməsi, uyğunsuluqların aşkarlanması, tədbir görülməsində təkliflərin hazırlanması
 • Podratçı və layihəçi tərəfindən verilən elektrik layihələrin, smeta sənədlərinin və təkliflərin analiz edilməsi, qiymət şişirdilmələrinin aşkar edilməsi və bazar qiymətinə görə uyğun şəkilə salınması. MEP

Planlama

 • Primavera və Ms Project proqramlarında layihənin texnoloji ardıcıllığını nəzərə alaraq işin planlaması
 • İşçi qüvvəsinin və texnikanın hesablanması,
 • Qrafiklərin tərtib edilərək inşaatın gedişatının izlənməsi
 • Primaveradan istifadə edilərək aylıq ödəniş formalarının tərtib edilməsi
 • Gündəlik, həftəlik, aylıq hesabatlar əsasında iş Planın hazırlanması və Proqres sənədinin hazırlanması
 • Recovery Planın tərtib edilərək gecikmiş işlərin layihəyə ayrılmış müddət daxilində yeni iş planı ilə əvəz edilməsi.