Təlimin adı

1İşdə təhlükəsizlik və sağlamlığın idarəçiliyi
2Risklərin qiymətləndirilməsi
3Qəzaların qarşısının alınması və hesabat
4İşçilərə motivasiya vermək, Liderlik və Rəhbərlik
5İşə icazə, Naryad-buraxılışlar
6Daxili Fövqaladə Plan və Mülki Müdafiənin təşkili. Təcili hərəkətə keçmə
7Təhlükəli maddələr
8Asbest
9Radiasiya
-işçilərin ionlaşdırıcı şüalardan qorunması barədə tövsiyə
– ionlaşdırıcı şüalanmaya dair məlumat
-radiasiya qəzalarında tədbirlər hazırlamaq və idarə etmək
-radiasiya biologiyası və bioloji təsiri
-radiasiya təhlükəsizliyi
– ionlaşdırıcı şüalanma mənbələri
-radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək üçün iş yerinin hazırlanması
-elektrik və maqnit sahələri və onların sağlamlığa təsiri
-işıq və infraqırmızı şüalanma
-lazerlər
-rekans sahələri və mikrodalğalı sobalar
-statik elektrik və maqnit sahələri
-ultrabənövşəyi radiasiya
-VLF və ELF elektrik və maqnit sahələri
10Xüsusi işlər
– qaynaq işləri və qazla kəsmə
-partlayış təhlükəli mühit
– torpaq işləri
-binaların sökülməsi üzrə işlər
-alüminimumun, qurğuşunun,misin, qızılın və sinkin ərdidilməsi və rafinə edilməsi
– metalların emalı və sənaye üsulu ilə üzlənməsi zamanı Ətraf mühitin təhlükəsizliyi
– daşlama,cialalama, döymə və möhürləmə
-sənaye və avtomobil sürtkü yağları, emal yağları
– torna avadanlıqları
-metalın utilizasiyası
-metalın səthi emalı
11Yanğın və partlayış təhlükəsziliyi
12Məhdud ərazilərə giriş
13Alətlər, maşın-mexanizmlər və cihazlar
14Yükqaldırma əməliyyatları və avadanlıqları
-Qaldırma, bucurqadla qaldırma, yüklərin yerdəyişməsi
-Yükqaldırıcı alətlər
-Platformalı və çəngəlli yükləyicilər
15Yüksəklikdə işlər
-Dəmirbənd və taxtabəndlər
-Mobil dəmirbəndlər
-Mexaniki və hərəkətli Platformalar
-Düz damlar
-Əyri damlar
-Döşəmə və divarlarda açıqlıqlar
16Elektrik təhlükəsziliyi
17Hava, səs-küy və vibrasiya
18Erqonomika
19Fərdi Mühafizə Vasitələri
20İlkin tibbi yardım
Əzələ və sekelet zədələri
21Təhlükəsizlik və sağlamlıq şöbələri
Qəzaların qarşısını alınması idarəçiliyi
İşdə zorakarlıq və sıxışdırma
Narkotika və spirtli içki maarifçiliyi
Təhlükəsizlik nişanları
İlişmə, sürüşmə,  yıxılma